אישור
דף הבית > חשבפדיה > אופציות במקרקעין
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

אופציות במקרקעין הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 49י לחוקמיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") קובע מנגנון ייחודי למיסוי אופציות במקרקעין העומדות בתנאי הסעיף. הסעיף קובע כי אופציה היא זכות לרכישה של זכות במקרקעין למעט זכות לרכישה של זכות באיגוד, שהתקיימו לגביה כל אלה:

1.   האופציה ניתנה בכתב;

2.   האופציה ניתנת להעברה ולמימוש בתנאים הקבועים בהסכם האופציה;

3.   התחייבות המוכר בהסכם האופציה למכירת הזכות במקרקעין בתנאים הקבועים בהסכם היא בלתי חוזרת;

4.   האופציה ניתנת למימוש בתקופת האופציה. בסעיף זה "תקופת האופציה" -תקופה שאינה עולה על 24 חודשים מיום מתן האופציה לראשונה על ידי בעל הזכות במקרקעין, לרבות כל תקופת הארכה שניתנה במהלך תקופת האופציה או לאחר שהסתיימה, ואם ניתנו אופציות אחרות בידי אותו בעל מקרקעין לרכישת אותה הזכות במקרקעין כולה או חלקה יראו את כל התקופות של האופציות האחרות או המוארכות כאמור בתקופת האופציה.

5.   התמורה ששולמה בעבור האופציה במועד מתן האופציה לראשונה לא יעלה על 5% משווי הזכות במקרקעין או ממחיר המימוש שנקבע בהסכם האופציה, לפי הגבוה מביניהם.

6.   למחזיק האופציה לא ניתנה זכות חזקה במקרקעין שלגביהם ניתנה האופציה.

7.   הודעה על מכירת האופציה נמסרה למנהל בתוך 30 ימים מיום מתן האופציה בהתאם לכללים שקבע.

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית