אישור
דף הבית > חשבפדיה > רווח הון
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

רווח הון הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס רווח הון מוטל על מכירת נכסים היוצרים רווח הוני. ההבחנה בין רווח הון להכנסה פירותית היא בעלת חשיבות רבה עקב שיעורי המס הנמוכים יחסית המוטלים על רווחי הון של יחידים. כמובן, לסיווג האמור יש נפקות גם לעניין קיזוז הפסדים. יש לציין כי על רווח הון אין חבות בתשלום דמי ביטוח לאומי וזהו עוד יתרון, נוסף על שיעור המס הנמוך על סיווג רווח כהוני ולא כהכנסה פירותית.
כדי שמכירת נכס תביא לרווח הון על פי סעיף 88 לפקודה, על הנכס הנמכר לעמוד בהגדרת "נכס" בסעיף 88, קרי, עליו להיות נכס הוני ולא פירותי ולא להוות זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שמכירתם חייבת במס שבח. כמו כן, צריך שתתבצע פעולה של מימוש הנכס, הנכללת בהגדרת "מכירה" בסעיף 88 שהיא הגדרה רחבה.
הפרמטרים שהתגבשו בפסיקה ובספרות להבחנה בין רווח הון לבין הכנסה פירותית מבקשים לבדוק את טיב הנכס ואופיו, את תדירות העסקאות והפעולות, את ההיקף הכספי, את אופן המימון, את תקופת ההחזקה, את ייעוד התמורה, את ידענותו של הנישום ובקיאותו, את קיומו של מנגנון או פעילות קבועה ונמשכת ואם נעשו פיתוח, טיפוח והשבחה של הנכס. למבחנים אלה מצטרף המבחן המבקש לבחון את הנסיבות האופפות את העסקה.
רווח הון הוא הסכום שבו עולה התמורה המתקבלת ממכירת הנכס על הסכומים שהוצאו לשם רכישתו, החזקתו, השבחתו ומכירתו של הנכס ובניכוי הפחת בגינו (יתרת המחיר המקורי). לאחר חישוב רווח הון ולשם חישוב המס הסופי המוטל על המכירה, יש לפצל בין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון האינפלציוני, כאשר רווח הון ריאלי חייב בשיעור מסוים ואילו על רווח הון אינפלציוני שיעור המס הוא נמוך יותר, 10% או אף פטור ממס. חיבור שני רכיבים אלה מהווה את חבות המס הסופית על הרווח שנוצר.
על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה ששונה בחל ביום 1.1.2012 בתיקון מס' 187 לפקודת מס הכנסה שיעורי מס רווח הון יהיו דלקמן:
(א) חבר-בני-אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור הקבוע בסעיף 126(א).
(ב) (1) יחיד יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי כאמור בסעיף 121, בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.
(2) על אף האמור בפסקה (1), רווח הון ריאלי כאמור בסעיף 121, במכירת נייר ערך בחבר-בני-אדם שבו המוכר הוא יחיד שהוא בעל מניות מהותי במועד מכירתו של נייר הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה, יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 30%.
(3) (א) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), רווח הון במכירת איגרת חוב, נייר ערך מסחרי, מילווה או הלוואה, שאינם צמודים למדד, יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 15%, או של 20% לענין בעל מניות מהותי, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי.
(ב1) (1) על אף הוראות סעיף קטן (ב), לגבי נכס שיום רכישתו חל לפני מועד השינוי, למעט נכס שהוא מוניטין שלא שולם בעד רכישתו, יחולו הוראות אלה:
(א) נרכש הנכס לפני המועד הקובע, יחויב רווח ההון הריאלי במס בשיעורים כמפורט להלן:
(1) על רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע - כאמור בסעיף 121;
(2) על רווח ההון הריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי - כאמור בסעיף 121 בשיעור שלא יעלה על 20%, ואולם אם מתקיים האמור בסעיף קטן (ב)(2) - בשיעור שלא יעלה על 25%, ובהתקיים האמור בסעיף קטן (ב)(3) - בשיעור הקבוע באותו סעיף קטן;
(3) על יתרת רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי - בשיעור הקבוע בסעיף קטן (ב)(1), (2) או (3), לפי העניין;
(ב) נרכש הנכס לאחר המועד הקובע, יחויבו רווח ההון הריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי ויתרת רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי, במס, בהתאם להוראות פסקת משנה (א)(2) ו-(3).
(1א) במכירת נייר ערך שיום רכישתו לפני המועד הקובע, לענין חישוב רווח ההון הריאלי שעד המועד הקובע ולענין יתרת רווח ההון, יראו את רווח ההון הריאלי כרווח ההון הריאלי לאחר שהופחתו ממנו הרווחים הראויים לחלוקה שחושבו כאמור בסעיף 94ב.
(1ב) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו במכירת ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה ושנרשמו למסחר לפני מועד השינוי וכן במכירת יחידה בקרן נאמנות פטורה, ויחולו הוראות סעיף קטן (ב)(1) או (2), לפי העניין.
(2) לענין סעיף קטן זה, יראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה החייבת.
(ב2) על אף הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ובמכירת יחידת השתתפות בשותפות סרטים, חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח או בגובה הוצאות הפקת סרט, שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם.
סעיף 89(א) לפקודה קובע כי דין תמורה כדין הכנסה לפי סעיף 1 לפקודה ודין רווח הון כדין הכנסה חייבת, והכול בשינויים המחויבים לפי העניין. המשמעות היא כי על התמורה ממכירת נכס הוני יחולו הוראות הפקודה המתייחסות להכנסה - כמו למשל כללי דיווח, הליכי שומה והשגה וכן כללי ניכוי הוצאות וקיזוז הפסדים.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית