אישור
דף הבית > חשבפדיה > אי תחרות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

אי תחרות הצג הכל

פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

תשלום בגין אי תחרות נחשב לכאורה לפיצוי על פי הלכת "דין הפיצוי כדין הפרצה", על כן המבחן המקובל הוא אם ההכנסה נובעת מוויתור על מקור ההכנסה עצמו, ואז תסווג כהכנסה הונית, או שמא התשלום מפצה על אובדן רווחים עסקיים, ואז יסווג כהכנסה פירותית. לפיכך יש לבחון את מטרת הפיצוי ומהותו. ואולם, הבחנה זו אינה קלה לביצוע והיא בעייתית עד מאוד - מחד גיסא, ויתור על הזכות לתחרות מהווה מכירת נכס שההכנסה ממנה היא הכנסה הונית (ויתור על העץ), ומאידך גיסא, הוויתור משמעו ויתור על קבלת הרווחים (פירות העץ).

בפסק הדין בעניין עוף חיפה בע"מ ערך בית המשפט הבחנה בין מקרה שבו לנישום נותרת האפשרות להתחרות, אז תסווג ההכנסה כפירותית מאחר ונכס ההון נותר בידיו, לבין מקרה שבו הנישום מוותר על הזכות להתחרות באמצעות יצירת מקור מתחרה, אזי מדובר בוויתור על נכס ההון עצמו וההכנסה תהיה הונית. בעניין שטיין נקבע כי היכולת ליצור ולבסס מקור מתחרה (ויתור על כלל הפירות הנובעים ממנו) מהווה ויתור הוני, שכן הפגיעה הישירה היא במנגנון עצמו בעוד הפגיעה בפירות היא בעלת אופי עקיף בלבד. על כן יש לבחון כל מקרה לגופו, לרבות תחום העיסוק שעליו ויתר הנישום. כך למשל, תחום שמתחדש תכופות לעומת תחום אחר שאינו רגיש לשינויים יביא, קרוב לוודאי, לתוצאה שונה.

באשר לסיווג ההוצאה בידי המשלם, תשלום בגין אי תחרות נועד לשמר את הקיים מצד אחד, ומאידך גיסא מביא ליתרון קבוע בידי המשלם. נהוג לבחון את מהות התשלום בהתאם לקריטריונים הבאים:

משך תקופת ההגבלה שבה למקבל הפיצוי אסור להתחרות במשלם, ככל שהתקופה ארוכה יותר, ניטה לסווג את ההוצאה כהונית.

אזור ההגבלה - ככל שההגבלה על אי התחרות חלה על שוק גדול יותר, או אזור גיאוגרפי גדול יותר, ניטה לסווג את ההוצאה כהונית.

יצירת מקור הכנסה חדש או קיים - אם התשלום יוצר מקור הכנסה חדש למשלם בניגוד לעיסוק שכבר קיים אצלו, להוצאה יהיה אופי הוני.

יובהר כי אין הכרח כי תישמר הקבלה בין אופן סיווג ההכנסה אצל מקבל הפיצוי לבין סיווג ההוצאה אצל משלם הפיצוי וייתכנו מצבים שבהם משלם הפיצוי יכיר בהוצאה כהוצאה הונית ואילו אצל מקבל הפיצוי ההכנסה תסווג כפירותית, ולהיפך.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית