אישור
דף הבית > חשבפדיה > אמנות מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

אמנות מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי "משהודיע שר האוצר בצו, כי נעשה הסכם כמפורש בצו עם מדינה פלונית ליתן הקלה ממסי- כפל לענין מס הכנסה וכל מס אחר כיוצא בו המוטלים לפי דיני אותה מדינה (להלן - מדינה גומלת), וכי מן המועיל הוא שיינתן להסכם זה תוקף בישראל - יהא תוקף להסכם (להלן - ההסכם) לענין מס הכנסה, על אף האמור בכל חיקוק."

מכוח הסעיף שלעיל הוצאו צווים למניעת מסי כפל ונחתמו אמנות מס בין מדינת ישראל למדינות חוץ שונות. אמנת המס היא הסכם בין שתי מדינות המשקף את הסכמתן  לחלוקת זכויות המיסוי והקדימות בזכויות אלו לגבי סוגים שונים של הכנסה.

בעיית כפל המס נוצרת כאשר נישום מחויב בתשלום מס על הכנסה בשתי מדינות. 

אמנות למניעת כפל מס בין מדינות שונות קובעות את חלוקת המס ביניהן וזאת כדי שהנישום לא ישלם יותר ממה שהוא צריך. כך למשל, אם במדינה זרה חבות המס היא 10% על הכנסה מסויימת ובמדינת ישראל המס הוא 25%, אזי במדינה הזרה ישלם הנישום תושב ישראל 10% ובישראל הוא ישלים את ההפרש בשיעור 15% נוספים.

יצוין כי אם חלות על תושב החוץ הוראות אמנה למניעת כפל מס, אזי המס ינוכה במקור על פי הדין הפנימי בישראל או על פי השיעור הנקוב באמנה, כנמוך מביניהם.

אמנות מס

לצפייה באמנות המס שמדינת ישראל חתומה עליהן – לחץ כאן

 

חוזרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית