אישור
דף הבית > חשבפדיה > קרן השתלמות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

קרן השתלמות הצג הכל

חקיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

קרן השתלמות היא הטבה המתאפשרת הן לעובד שכיר והן לעובד עצמאי. כאשר מדובר בעובד שכיר עסקינן בהפקדות מעביד ועובד ואילו במקרה של עובד עצמאי עסקינן בהפקדה של העובד בלבד.
היחס בין הפקדות מעביד לבין הפקדות עובד הוא יחס של 3 ל-1. סעיף 3(ה) לפקודה קובע כי הפקדות מעביד הן כהכנסות בידי העובד, אולם סעיף 9(16א) לפקודה פוטר ממס הכנסות אלו, ובלבד שההפקדות עמדו במגבלת הסכום ומשיכתן היא כדין. כלומר, הפקדות המעביד אינן נחשבות להכנסת עבודה בידי העובד.
שיעור ההפקדה המקסימלי המותר הוא 7.5% מהמשכורת עבור חלק המעביד ואילו חלק העובד הוא2.5%. עבור עובדי הוראה השיעור גבוה יותר והוא 8.4% עבור חלק המעביד וחלק העובד מוגבל ל-2.8%.
משכורת מוגדרת לעניין קרן השתלמות כהכנסת עבודה למעט החזר הוצאות. המשכורת המוכרת מוגבלת בתקרה המוגדרת כ"לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה לענין תשלום תוספת היוקר כפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות". נכון לשנת 2010, תקרת המשכורת היא כ-188 אש"ח. הפקדות מעבר לתקרה האמורה מחויבות בזקיפת שווי בידי העובד בעת ההפקדה.
אפשרות המשיכה הוסדרה בסעיף 9(16א) לפקודה. הסעיף מתיר למשוך בפטור ממס את הכספים שנצברו בגין הפקדות העובד והמעביד, כולל ריבית והצמדה שנצברו עליהם בחלוף שש שנים מיום ההפקדה הראשונה. אם העובד הגיע ל"גיל פרישה" או אם העובד הוציא מכספי הקופה שנצברו לצורכי השתלמותו - בחלוף שלוש שנים ממועד התשלום הראשון. יצוין כי משיכה מהקופה טרם חלוף שש השנים מונעת המשך הפקדות באותה קופה. הכספים מתקבלים בעקבות המשיכה הם תשלום הוני (חד פעמי).
גם עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות. הפקדת העצמאי תותר בניכוי מהכנסתו החייבת עד 4.5% מ"ההכנסה הקובעת". "הכנסה קובעת" היא הכנסה מעסק לפני ניכויים המוגבלת בתקרה (נכון לשנת 2017 התקרה עומדת על 260 אש"ח) דהיינו מי שמרוויח 260 אש"ח ומעלה כדי לקבל ניכוי מרבי צריך להפריש 11,700 ש"ח. עם זאת הפרשת סכום עד "הפקדה מוטבת" (בשנת 2017 - 18,240 ש"ח) מזכה בפטור לרווחים שנצברו על סכום ההפקדה אם משיכת קרן עמדה בתנאי סעיף 9(16ב) לפקודה, דהיינו אחרי 6 שנים לאחר הפרשה ראשונה (3 שנים לגבי מי שהגיע לגיל פרישה).
על פי תקנה 2(5) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972, אם לעצמאי יש הכנסה כשכיר שבעטיה מעבידו מפריש לו לקרן השתלמות, ההכנסה הקובעת מעסקו כעצמאי תקטן.
שכיר אשר מעבידו אינו מפריש לו לקרן השתלמות לא יהנה מהטבת המס שלעיל (ניכוי מההכנסה החייבת שלו) לו יפקיד באופן עצמאי.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית