אישור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

אש"ל הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

הוצאות אש"ל בארץ (בוטלו החל מיום 1.1.2011)

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2011 תוקן סעיף 32(1) לפקודת מס הכנסה ובוטל הפטור על הוצאות אש"ל, החל מיום 1.1.2011.

הגדרת המונח "הוצאות אש"ל" - כפי שהיה בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 לפני ביטולן ביום 1.1.2011.

"הוצאות אש"ל" - הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחת בוקר, ארוחת צהרים או ארוחת ערב בנסיבות המצדיקות את התרת הניכוי, לרבות מהות העיסוק וזמני השהות והכול בסכומים שלא יעלו על הסכומים שיקבע שר האוצר מעת לעת, בהתחשב בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן.

הוצאות אש"ל בחוץ לארץ

בתקנות ניכוי הוצאות מסוימות נקבע כי יותר לנכות הוצאות שהוצאו בקשר לנסיעה לחוץ לארץ, אם הנסיעה והשהייה שם היו הכרחיות לייצור ההכנסה.

תקנה 2(2)(ג) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), קובעת כי הסכום שיותר בשל הוצאות אש"ל, אם נדרשו הוצאות בשל לינה, הוא לא יותר מ-71 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; ואם לא נדרשו הוצאות בשל לינה - לא יותר מ-120 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ (הסכומים בתוקף בשנת המס 2012).

ביטוח לאומי

על פי תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 העוסקות בחבות בדמי ביטוח, בעד העובד השכיר לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס על פי פקודת מס הכנסה, למעט הכנסות נכים.

המוסד לביטוח לאומי מתכוון בהקשר זה גם להוצאות האש"ל בארץ ובחוץ לארץ, ומבחין בין שני סוגי האש"ל הקיימים: אש"ל "עם קבלות", ואש"ל שאין בגינו קבלות.

מס ערך מוסף

הוצאות אש"ל מותרות בניכוי, בתנאי שחשבונית המס היא על שם העוסק ובתנאי שמדובר בהוצאה סבירה.

כאשר מדובר בלינה קבועה על חשבון המעביד, יש לראות בכך הספקת דיור לעובד על ידי המעביד ומס התשומות יהא ניתן לניכוי רק אם המעביד יחייב עצמו על הלינה כעל עסקה החייבת במס.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית