אישור
דף הבית > חשבפדיה > בנייה להשכרה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

בנייה להשכרה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה - עידוד השקעות הון

הפרק השביעי לחוק לעידוד השקעות הון מקנה הטבות מס לבעלי בניין להשכרה למגורים ומטרתו לעודד השקעה בבנייה להשכרה. סעיפים 52א-53ד לחוק העידוד מעניקים הטבות מס למשקיעים בנכס מאושר המשמש להשכרת דירות ועונה להגדרת "בניין להשכרה" או "בניין חדש להשכרה" ולתנאים שנקבעו בחוק.

המשקיע בבניין להשכרה או בבניין חדש להשכרה זכאי להטבות מס על הכנסתו השוטפת - שיעור מס מופחת על הכנסות מהשכרת דירות למגורים. מכוח היותן נכס מאושר, הוא רשאי לנכות פחת בשיעור 10% על דירה בבניין להשכרה או 20% על דירה בבניין חדש להשכרה המושכרות בשנת המס, וכן הוא זכאי לשיעור מס מופחת בעת מכירת הבניין להשכרה או הבניין החדש להשכרה.

בעל הבניין (ישן וחדש) יכול להיות חברה, חברת חוץ, שותפות או יחיד, אשר קיבל את אישור המנהלה.

בעל הבניין רשאי למכור עד 50% מהיקף הבנייה, וכן הוא רשאי למכור את כל הדירות לרוכש שישכיר את הדירות על פי תנאי החוק, תוך פיצול הטבות המס בין היזם לרוכש או תוך ויתור של היזם על ההטבות והענקתן לרוכש בלבד.

החוק לעידוד בניית דירות להשכרה (התשס"ז-2007) מעניק הטבות שונות לחברות שעומדות בתנאי החוק, כגון פטור מלא ממס שבח במכירת הבניין ופחת מואץ של 20%.

"בניין להשכרה" הזכאי להטבות מכוח חוק זה נדרש להיות מבנה שבנייתו נסתיימה בשנת 2007 ואילך, בבעלות מלאה של חברה תושבת ישראל, ובעל לפחות 16 דירות המיועדות למגורים אשר שטחן הממוצע אינו עולה על 100 מ"ר וש-70% לפחות מן הדירות בו מושכרות בפועל למגורים.

מע"מ

לפי חוק מס ערך מוסף, השכרה למגורים של בניין מאושר פטורה מע"מ, אלא אם תקופת ההשכרה עולה על 25 שנה. בעת מכירת חלק מבניין שאושר כבניין להשכרה, ובתנאי שחלק זה היה מושכר לתקופה העולה על חמש שנים, המכירה תהיה פטורה ממע"מ. מאחר שהשכרה ומכירה פטורות ממע"מ, לא ניתן לקזז מס על תשומות שהושקעו בבניין. מס התשומות המתייחס להוצאות השוטפות בהשכרת הדירות. בעניין זה נקבע בפסיקה כי בניין, אשר בעת בנייתו או רכישתו נועד לשמש לעסקאות חייבות במע"מ ושנוכה בגינו מס תשומות בעת שינוי ייעודו לבניין להשכרה למגורים, ייאלץ העוסק להחזיר את מס התשומות שניכה בגין החלק היחסי של התקופה שבה ישמש הבניין לעסקות פטורות (על פי האמור לעיל) מתוך תקופת אורך חיי הבניין. 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית