אישור
דף הבית > חשבפדיה > בעלי שליטה מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

בעלי שליטה מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 126 לפקודת מס הכנסה קובע כי על הכנסתו החייבת של חבר-בני-אדם יוטל מס בשיעור 26.5%(*) בשנת המס 2014, שייקרא "מס חברות". עוד קובע הסעיף כי בחישוב ההכנסה החייבת לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיווידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל, שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר-בני-אדם אחר החייב במס חברות וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד. על הכנסה מדיווידנד בידי חבר בני אדם שמקורה בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או מדיווידנד שמקורו מחוץ לישראל יוטל מס חברות בשיעור 25%; ואולם כדי למנוע כפל מס יש להביא בחשבון את מסי החוץ שהוטלו על אותו דיווידנד ועל ההכנסה שממנה חולק הדיווידנד, ולכן יראו את ההכנסה מדיווידנד כהכנסה בגובה הדיווידנד המגולם ויוטל עליה מס חברות בשיעור 26.5%.

(*) שיעור מס חברות 26.5% נקבע בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים - חוק ההסדרים לשנות המס 2013-2014.

חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית