אישור
דף הבית > חשבפדיה > הוצאות גניבה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הוצאות גניבה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה ומע"מ

לא אחת נשאלת השאלה אם ניתן להכיר בהוצאות בגין מעילה או גניבה שהתרחשו בעסק כהוצאה מוכרת. בבית המשפט גברה ההכרה כי אובדן סחורות או מזומנים של עסק מסחרי כתוצאה מגניבה היא סיכון מסיכוני המסחר ולכן אינו שונה מסיכונים אחרים.

מאחר שסיכון זה כרוך בעיסוק, יש להכיר בהוצאותיו ככל הוצאה שהוצאה בייצור הכנסה. כלומר, גניבה היא נזק המביא להוצאה עסקית הממלאת אחר דרישות סעיף 17רישה, בין שנגנבו סחורות מהמלאי העסקי ובין שנגנבו כספים מהמחזור. מדובר בחלק אינטגרלי ממהלך העסקים של העוסק.

עניין רחוב פינסקר 42 (ע"א 475/68) הבחין בין מעילה פנימית שלא תותר בניכוי, ומעילה חיצונית שמוכרת כהוצאה, כמפורט בהמשך. פסק דין זה קבע כי הפסדים שנגרמו בשל מעילה מותרים בניכוי מאחר שזהו עניין שבנוהג והפסד זה הוא חלק מחיי העסק. נוסף על כך, מבחן האינצידנטליות לעסק נבחן גם הוא. בעניין פינסקר, הגנב היה פטור מכל פיקוח, ובמקרה כזה פסק בית המשפט כי אין להתיר את ההוצאה מאחר שהגיע למסקנה כי זיקת המעילה הייתה רחוקה מדי. כלומר, בעת מעילה פנימית, ההוצאה תותר בניכוי רק אם היא אינצידנטלית לניהול העסק. בעת יישום מבחן זה, יש לבחון את אופיו של העסק ואת מעמד המועל בעסק. כך למשל, מעילה של עובד זוטר תוכר כהוצאה ואילו מעילה של מנהלים בכירים תיחשב למעילה פנימית ולא תותר בניכוי.

על פי חוזר מע"מ, עוסק שניכה מס תשומות כדין בעבור נכסים שניזוקו (למשל שריפה, גניבה, פריצה וכו') נוהג כדין, ועל כן אין לדרוש ממנו בחזרה את מס התשומות.

כאשר מתקבל פיצוי מחברת ביטוח, גניבה אינה בבחינת "מכר" כמשמעותו בחוק מע"מ, ועל כן הפיצוי המתקבל אינו בבחינת תמורה בגין עסקה.

פיצוי כספי המתקבל מחברת ביטוח או מהמוכר בגין נזק אינו תמורה עבור "עסקה" ולכן אינו חייב במס.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית