אישור
דף הבית > חשבפדיה > דיווח מקוון למס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דיווח מקוון למס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

החל משנת 2008 וכפוף לתיקון 161 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") מחובתו של כל יחיד החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה לשלוח את הדוח ונספחיו כדוח מקוון. את הדוח ניתן לשדר דרך אתר האינטרנט של רשות המסים או דרך שע"מ.
יחיד שהיה עליו להגיש דוח מקוון ולא עשה כן, יראוהו לעניין הוראת הפקודה כמי שלא הגיש דוח.
לעניין זה דוח מקוון למס הכנסה הוא דוח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרה-נט - למייצגים המקושרים למערכת שע"מ, או דוח ששודר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים. בשל החובה להגיש את דוחות הניכויים באופן מקוון בלבד, החייבים בהגשת דוחות 856 ו-126 אשר יגישו את הדוחות באופן ידני או באופן ממוכן (על גבי תקליטורים או דיסקטים), דוחותיהם לא ייקלטו ברשות המסים והם ייחשבו כאילו לא הוגשו כלל.
יחיד חייב בהגשת דוח מקוון למס הכנסה למעט הפטורים להלן בשנת המס 2014:
ביום 18.7.2010 פורסמו בקובץ תקנות 6910 תקנות מס הכנסה, המאפשרות פטור מהגשת דוח מקוון למס הכנסה ליחידים מכוח סעיף 131(ב2)(1) לפקודה.
ליחיד נקבע פטור מהגשת דוח מקוון למס הכנסה מעודכן לשנת המס בתנאים הבאים:
1. הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה. - או -
2. יחיד שנתקיימו בו כל אלה:
א. כל הכנסתו בשנת המס מהמקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה (מחזור עסקי והכנסה ממשכורת) אינה עולה על 81,330 ש"ח בגין דוח לשנת המס 2013 (הסכום עודכן ב-1.1.2014).
ב. הכנסתו של בן זוג מהמקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה (מחזור עסקי והכנסה ממשכורת) אינה עולה על 81,330 ש"ח בגין דוח לשנת המס 2013 (הסכום עודכן ב-1.1.2014).
ג. סך הכנסתו החייבת של היחיד מכל המקורות אינה עולה על 81,330 ש"ח בשנת 2014 ואם היה לו בן זוג - סך הכנסתם החייבת אינה עולה על 162,650 ש"ח בגין דוח לשנת המס 2013 (הסכום עודכן ב-1.1.2014).
הפטור מהדוח המקוון למס הכנסה לא יחול על:
1. יחיד שהגיש תביעה על פי החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) התשס"ח-2007.
2. יחיד שהוא בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה או שבן זוגו בעל שליטה כאמור.
דיווח מקוון למס הכנסה טופסי 126 ו-856
ביום 9 בנובמבר 2010 פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 178 והוראת שעה), התשע"א-2010 המחיל חובות דיווח תקופתיות חדשות בתחום הניכויים.
החוק קובע כי נוסף על דוחות הניכויים השנתיים שחובה להגישם (טופסי 126 ו-856), יגיש מעביד או מנכה דוח על תשלום הכנסת עבודה לעובד ועל תשלום הכנסה חבת-ניכוי בשל כל ארבעה חודשים רצופים בשנת המס (להלן: "תקופת הדיווח") באופן מקוון, עד תום שלושה חודשים לאחר תקופת הדיווח שלגביה מוגש הדוח, כשהם חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כפי שיורה המנהל.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית