אישור
דף הבית > חשבפדיה > דיבידנד / דיווידנד מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דיבידנד / דיווידנד מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

הגדרה כללית:

דיווידנד הוא חלוקת רווחי או חלק מרווחי החברה לבעלי מניותיה.

חוק החברות:

על פי הוראות סעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן "חוק החברות"), נקבע כי:

1.   חברה יכולה לחלק דיווידנד מתוך רווחיה ובלבד שלא ייווצר חשש סביר ליכולת עמידת החברה בהחייבויותיה הנוכחיות והעתידיות כלפי הנושים השונים (מבחן יכולת הפירעון).

2.   רווחים מוגדרים כיתרת העודפים של החברה או יתרת עודפיה שנצברו בשנתיים האחרונות (מבחן הרווחים).

על אף האמור לעיל, על פי סעיף 303 לחוק החברות מוסמך בית המשפט להתיר לחברה שאינה עומדת במבחן הרווח אך עומדת במבחן יכולת הפירעון לחלק דיווידנד.

פקודת מס הכנסה:

שיעור מס על דיווידנד:

סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, קובע את שיעור מס החל על הכנסה מדיווידנד שמקבל יחיד.

סעיף 126(ג) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, קובע את שיעור המס החל על הכנסה מדיווידנד שמקבלת חברה.

מס על חלוקת דיווידנד- החל משנת 2012 שיעור המס על חלוקת דיווידנד לבעלי שליטה הוא 30%, וזאת לעומת שיעור המס החל על חלוקת דיווידנד בשנת 2011 ועומד על 25%, ללא קשר למועד הפקת הרווחים (נכון לדין הקיים והידוע כיום).

שיעור המס על דיווידנד לתושב חוץ בשנת 2012

שיעור המס המהותי על הכנסה מדיווידנד ליחיד תושב חוץ ולחברה תושבת חוץ נקבע בסעיף 125ב לפקודה, ובעקבות תיקון 187 לפקודה עלה ל-25% או 30% (לבעל מניות מהותי).

יצוין כי אם חלות על תושב החוץ הוראות אמנה למניעת כפל מס, אזי המס ינוכה במקור על פי הדין הפנימי בישראל או על פי השיעור הנקוב באמנה, כנמוך מביניהם.

חוזרים
פסיקה
שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית