אישור
דף הבית > חשבפדיה > דירה מזכה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דירה מזכה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

על פי חוק מיסוי מקרקעין, המוכר דירת מגורים חייב בתשלום מס שבח על הגידול בערכה של הדירה, כלומר על הרווח שנוצר מיום רכישת הדירה ועד ליום מכירתה. הרווח שנוצר נקרא "שבח" מקרקעין. שבח זה חייב במס על פי חוק מיסוי מקרקעין.

בחוק מיסוי מקרקעין נקבעו כמה פטורים ממס שבח והשכיח שבהם הוא הפטור במכירת דירת מגורים מזכה (סעיף 49 (א) פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963. הפטור ניתן במכירת דירה יחידה על ידי תושב ישראל או תושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינתו.

בחוק ההסדרים לשנים 2013 ו-2014 - (חוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013) (חוק ההסדרים) בוטל הפטור למכירה אחת לארבע שנים שיכנס לתוקף החל מ-1.1.2014. הפטור יחול רק למי שבבעלותו דירה יחידה, ובתנאי שהמוכר היה הבעלים של הדירה הנמכרת בשמך 18 חודשים לפחות מיום שהיתה לדירת מגורים (למשל, לא יהיה ניתן למי שאין בבעלותו דירה להצטרף לקבוצת רכישה ולמכור את הדירה שיקבל במסגרת קבוצת הרכישה מיד עם סיום הבניה), ולא מכר במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת בפטור. כמו כן נקבעו הוראות מעבר לגבי הפטור ממס שבח לדירת מגורים מזכה.

פטור לדירת מגורים מזכה

להלן התנאים המצטברים לזכאות לפטור ממס שבח :

הדירה עונה להגדרת דירת מגורים:

א. בניית הדירה נסתיימה – יודגש כי דירה שבנייתה טרם נסתיימה, גם אם הקבלן התחייב לסיים בנייתה, לא תיחשב כדירת מגורים לצורך קבלת הפטור.

ב. הדירה בבעלות או בחכירה יחיד ולא חברה.

ג. הדירה אינה מהווה מלאי עסקי אצל המוכר.

ד. הדירה משמשת בפועל למגורים, או לחילופין מיועדת לשמש למגורים קרי עליה לכלול את כל המתקנים הנדרשים למגורים (כמו מטבח, אמבטיה, שירותים וכו').

דירת המגורים הנה דירת מגורים מזכה:

הדירה "שימשה בעיקרה למגורים" באחת משתי החלופות הבאות:

א. 80% מהתקופה הנמדדת מתאריך 1.1.98 ועד ליום המכירה.

ב. ארבע שנים שקדמו למכירה.

תיקוני חקיקה והוראות השעה בחוק מיסוי מקרקעין בשנים 2011-2012

בשנים 2011-2012 חלה לתקופה מוגבלת הוראת שעה לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה"). באופן משלים להוראת השעה חוקקה הכנסת את חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה)(הוראות שעה), התשע"א-2011 (להלן: "חוק תיקוני חקיקה"). תכליתם של הוראת השעה ותיקוני החקיקה לתת תמריצי מס בתחום מיסוי השבח למכירת דירות מגורים לאותה תקופה מוגבלת.

"הוראת השעה" מאפשרת למכור את מלוא הזכויות בשתי דירות מגורים מזכות (במקום אחת בלבד כל ארבע שנים) בתקופה שבין 1.1.2011-31.12.2012. חידוש נוסף הוא שהוראת השעה מאפשרת את מכירתן של דירות מגורים אשר ייעודן למגורים, אך בפועל משמשות משרדים (להלן: "דירות משרד"). במצב שקדם להוראת השעה לא היו דירות אלו זכאיות לפטור ממס שבח על פי חוק מיסוי מקרקעין, אלא בתנאי שייעשה בהן שימוש למגורים לתקופה של ארבע שנים קודם למכירתן, או לתקופה של ארבע חמישיות מהתקופה שבגינה מחושב השבח.

על פי המצב שהיה בתקופת הוראת השעה הרי שאפשר היה למכור דירות משרד בפטור ממס בתקופה שבין 1.8.2011-30.6.2013, בשים לב כי מכירה לאחר התאריך האמור תחייב את המוכר במס שבח.

אם נסכם את הוראת השעה נראה כי קמה הזדמנות לבעלי דירות למכור שתי דירות מגורים מזכות עד סוף שנת 2012, ועד ליום 30.6.2013 דירת משרד נוספת - בסך הכול שלוש דירות מגורים.

לעניין זה יחושבו הפטורים אשר ניצל המוכר עד לאותו המועד. לדוגמה: אם שלוש שנים קודם למכירה הנוכחית מכר המוכר דירת מגורים מזכה בפטור ממס, אזי הוא יהיה זכאי למכור במסגרת הוראות השעה דירת מגורים מזכה אחת ודירת משרד אחת

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית