אישור
דף הבית > חשבפדיה > דירת מגורים - מיסוי מקרקעין
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דירת מגורים - מיסוי מקרקעין הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

על פי חוק מיסוי מקרקעין, המוכר דירת מגורים חייב בתשלום מס שבח על הגידול בערכה של הדירה, כלומר על הרווח שנוצר מיום רכישת הדירה ועד ליום מכירתה. הרווח שנוצר נקרא "שבח" מקרקעין. שבח זה חייב במס על פי חוק מיסוי מקרקעין.

בחוק מיסוי מקרקעין נקבעו מספר פטורים ממס שבח והשכיח שבהם הוא הפטור במכירת דירת מגורים מזכה (סעיף 49 (א) פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

המוכר זכאי לפטור ממס שבח לפי אחד מהמסלולים הקבועים בסעיף 49ב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג -1963

 

מס רכישה

סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת זכות במקרקעין, יהא הרוכש חייב במס רכישה בשיעור משווי המכירה. בחוק ובתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(מס רכישה) נקבעו שיעורי המס על פי סוג הנכס הנרכש. כמו כן נקבעו התנאים לקבלת פטור מלא ופטור חלקי מהמס.

 

תיקוני חקיקה והוראות השעה בחוק מיסוי מקרקעין בשנים 2011-2012

בשנים 2011-2012 חלה לתקופה מוגבלת הוראת שעה לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה"). באופן משלים להוראת השעה חוקקה הכנסת את חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה)(הוראות שעה), התשע"א-2011 (להלן: "חוק תיקוני חקיקה"). תכליתם של הוראת השעה ותיקוני החקיקה לתת תמריצי מס בתחום מיסוי השבח למכירת דירות מגורים לאותה תקופה מוגבלת.

"הוראת השעה" מאפשרת למכור את מלוא הזכויות בשתי דירות מגורים מזכות (במקום אחת בלבד כל ארבע שנים) לתקופה שבין 1.1.2011-31.12.2012. חידוש נוסף הוא שהוראת השעה מאפשרת את מכירתן של דירות מגורים אשר ייעודן למגורים, אך בפועל משמשות משרדים (להלן: "דירות משרד"). במצב שקדם להוראת השעה לא היו דירות אלו זכאיות לפטור ממס שבח על פי חוק מיסוי מקרקעין, אלא בתנאי שייעשה בהן שימוש למגורים לתקופה של ארבע שנים קודם למכירתן, או לתקופה של ארבע חמישיות מהתקופה שבגינה מחושב השבח.

על פי המצב החקיקתי נכון להיום, אפשר למכור דירות משרד בפטור ממס בתקופה שבין 1.8.2011-30.6.2013, בשים לב כי מכירה לאחר התאריך האמור תחייב את המוכר במס שבח.

כדי להבטיח את קיום ההוראה לעניין מכירת דירות משרד, מחויב הקונה להסב את השימוש בדירה לצורכי מגורים לתקופה של שנתיים לפחות, סמוך לרכישתה - תוך שישה חודשים ממועד קבלת החזקה בה או בתום שנה מיום הרכישה, על פי המוקדם. אם לא יעשה כן, יחויב בתשלום מס רכישה בשיעור 15% משווי המכירה. בעסקה למכירת דירת משרד יש גם לתת את הדעת על חיוב אפשרי של מע"מ בגין המכירה.

אם נסכם את הוראת השעה נראה כי קמה הזדמנות לבעלי דירות למכור שתי דירות מגורים מזכות עד סוף שנת 2012, ועד ליום 30.6.2013 דירת משרד נוספת - בסך הכול שלוש דירות מגורים.

לעניין זה יחושבו הפטורים אשר ניצל המוכר עד לאותו המועד. לדוגמה: אם שלוש שנים קודם למכירה הנוכחית מכר המוכר דירת מגורים מזכה בפטור ממס, אזי הוא יהיה זכאי למכור במסגרת הוראות השעה דירת מגורים מזכה אחת ודירת משרד אחת.

 

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית