אישור
דף הבית > חשבפדיה > דירת מגורים - מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דירת מגורים - מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

הכנסות מדמי שכירות משכר דירת מגורים בישראל - מסלולי מיסוי
קיימות שלוש אופציות למיסוי הכנסות מדמי שכירות מדירת מגורים של יחידים בעלי דירות מגורים פרטיות המשכירים אותן למגורים ליחידים.
1. תשלום מס מדמי שכירות מהכנסה משכר דירת מגורים במסלול פטור ממס -
הכנסות יחידים מהשכרת דירת מגורים ליחידים או לגופים מסוימים יהיו פטורים ממס עד לתקרת הכנסה חודשית המתעדכנת בכל ינואר של כל שנה.
2. תשלום מס מופחת בשיעור 10%, על פי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה
על פי הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה משכירי דירת מגורים רשאים לשלם מס סופי בשיעור 10% על ההכנסה מהשכרת דירת המגורים, ללא יכולת לתבוע ניכוי הוצאות בגינה. המס בשיעור זה מותנה בכך שההכנסה מהשכרת דירת המגורים אינה הכנסה מעסק ושהמס שולם בתוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות מדירת המגורים.
3. תשלום מס מלא על ההכנסה החייבת - המס שישתלם על ההכנסה מהשכרת דירת המגורים הוא על פי מדרגות המס שבסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, תשלום מס בשיעורים הרגילים על ההכנסה מדמי שכירות מדירת מגורים בניכוי הוצאות שהוצאו בייצור אותה ההכנסה.
הכנסה מהשכרת דירת מגורים בחו"ל
סעיף 122א לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד רשאי לשלם מס בשיעור 15% במקום מס שולי על פי המדרגות הקבועות בסעיף 121 לפקודה, ובלבד שההכנסה מהשכרת דירת מגורים בחו"ל אינה מסווגת כהכנסה מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודה. במסגרת הסדר זה קיים איסור הוצאות למעט פחת וכן לא ניתן לתבוע זיכויים לרבות זיכוי ממסי חוץ.
לחלופין, היחיד רשאי לבחור להיתמסות על ההכנסה מהשכרת דירת מגורים (בגין דירת מגורים בחו"ל) לפי מס שולי, ואז הוא רשאי לתבוע הוצאות מעבר לפחת (כגון מימון, ניהול וכדומה) וכן לדרוש זיכוי ממס זר.
הכנסה מדמי שכירות מדירת מגורים שמקבל קשיש
סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה נועד להקל על קשיש העוזב את מקום מגוריו ועובר להתגורר בבית אבות.
הסעיף קובע כי הכנסה מדמי שכירות המתקבלים מהשכרת דירת המגורים שבה גר קשיש לפני שעבר לבית אבות, פטורה ממס. הפטור כאמור הוא לגבי דמי השכירות השנתיים - עד למחצית סכום התשלום השנתי שמשלם הקשיש בעד החזקתו בשנת המס בבית האבות.
ניכוי דמי שכירות מדירת מגורים שמשלם יחיד שעבר זמנית
סעיף 17(12) לפקודת מס הכנסה מתיר ניכוי דמי שכירות ששילם יחיד בעד דירת מגורים ששכר בישראל ושאליה עבר לגור לרגל עבודתו או עיסוקו, במשך חמש שנים מיום שעבר לגור בדירת המגורים האמורה; דמי שכירות אלה יותרו לניכוי מדמי השכירות שהוא מקבל בשל השכרת דירת המגורים הקבועה שלו באותה תקופה.
דמי לינה או שכירות דירת מגורים באזור פיתוח
סעיף 17 (13) לפקודת מס הכנסה מתיר ניכוי סכומים ששילם נישום בעד לינה או שכירת דירת מגורים באזור שנקבע כשטח פיתוח על פי סעיף 11, אשר בו עובד הנישום דרך קבע אך אינו גר בו עם משפחתו שעמה היה גר אילולא עבד שם;

פסיקה
שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית