אישור
דף הבית > חשבפדיה > דמי ביטוח - עובדים עצמאים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דמי ביטוח - עובדים עצמאים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מיהו עובד עצמאי:

"עובד עצמאי - לעניין שנת מס פלונית או חלק ממנה מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד והתקיים בו אחד מאלה:

1.   הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע;

2.   הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל-50% מהשכר הממוצע;

3.   הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מ- 15% מהשכר הממוצע." (ההדגשות אינן במקור).

בחוק אין הגדרה ל"עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולפיכך כל עובד עצמאי שאינו עונה לתנאים הקבועים בהגדרה על פי החוק נחשב ל"עצמאי שאינו עונה להגדרה".

עצמאי שאינו עונה להגדרה - לעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

הבסיס לחישוב דמי ביטוח 

הביטוח הלאומי מחשב את דמי הביטוח על פי ההכנסות שהיו לעובד העצמאי מהמקורות המפורטים בסעיפים 2[1], 2[8] לפקודת מס הכנסה בשנת המס שבעדה משולמים דמי הביטוח. העובד העצמאי מצהיר בטופס הדין וחשבון הרב שנתי על הכנסה משוערת. סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על פי ההכנסה הזאת או על פי השומה האחרונה שנמצאת בידי המוסד. ההצהרה הזאת מכונה להלן "הצהרה בדבר הכנסות". את המקדמות משלמים על פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע. עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי ומיידע אותו בדבר הפרשים - הן לזכותו של העובד והן לחובתו - אם יש הפרשים כאלה.

הכנסה מינימלית ותקרת ההכנסות לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות 

הכנסה מינימלית שווה ל-25% מן השכר הממוצע לחודש - 2,155 ש"ח (החל ב-1.1.2012).

עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי ישלם דמי ביטוח כאילו הייתה הכנסתו הסכום המינימלי:

על ההכנסה של העצמאי, שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, משלם העצמאי דמי ביטוח בשיעור מופחת. זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר, נוסף על עבודתו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר נהנה כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר, ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי.   

תקרת ההכנסות קרויה "הכנסה מרבית" או "הכנסה מקסימלית". סכום ההכנסה המרבית לחודש הוא 41,850 ש"ח (החל ב- 1.1.2012).

עובד עצמאי - חובת הדיווח והתשלום 

העובד העצמאי חייב על פי החוק לשלם את דמי הביטוח בעד עצמו. גובה התשלום מושפע מגילו של המבוטח העצמאי - אם הוא בן 18 וטרם הגיע לגיל הפרישה מעבודה - ומהכנסות המבוטח. 

כעובד עצמאי חלה עליך חובה להירשם מיד, אף לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה במשלח ידך, בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

המוסד לביטוח לאומי יראה אותך "רשום" אם עשית  לפחות אחד מאלה:

נרשמת באמצעות מילוי טופס דין וחשבון רב שנתי

או:

העברת למוסד לביטוח לאומי הודעה בכתב, שממנה משתמע שאתה עובד עצמאי בהתאם לנדרש בחוק.

או:

שילמת, בתקופה שקדמה ליום המזכה אותך בקצבה, את כל דמי הביטוח לכל ענפי הביטוח שהיית חייב בהם, על פי מקורות הכנסתך כעובד עצמאי.

לתשומת לבך, הרישום והתשלום במועד הם תנאים הכרחיים לזכאות לקבלת קצבה בעת פגיעה בעבודה. רישום ותשלום במועד הם תנאים הכרחיים לזכאות אישה שהיא עובדת עצמאית לקבלת דמי לידה.

לאחר שנרשמת במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי, יישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח.

 

חוזרים
פסיקה
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית