אישור
דף הבית > חשבפדיה > דמי חכירה מקרקעין
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דמי חכירה מקרקעין הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

ניכוי דמי חכירת מקרקעין היה מאז ומתמיד אחד מן הנושאים השנויים במחלוקת בין ציבור המייצגים לבין רשות המסים בישראל. התפתחות הנושא לאורך השנים לא נתנה פתרון למחלוקת ואף הרחיבה את שורשיה.
עם זאת ניתן לראות כי הפסיקות האחרונות של בתי המשפט שפכו מעט אור על הסוגיה וקבעו כללים מנחים בשאלת התרתם בניכוי של דמי החכירה.
סעיף 20(א) לפקודת מס הכנסה, מסמיך את שר האוצר, בין היתר, לקבוע כללים בדבר ניכוי הוצאות הוניות. במסגרת סמכותו כאמור, קבע שר האוצר את כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה), התשל"ח-1977 (להלן: "כללי ניכוי דמי חכירה", או "הכללים").
על פי כללים אלה, החוכר זכאי לנכות את דמי החכירה מהכנסתו בשיעורים שנתיים שווים, לאורך תקופת החכירה. נוסף על כך, החוכר זכאי להפחית את השקעתו במקרקעין החכורים על פי אותו בסיס מן השנה שבה נסתיימה הבנייה.
הכללים האמורים יחולו אך ורק על חכירה למשך תקופה של פחות מ-49 שנים. כמו כן הכללים לא יחולו על חכירה למשך תקופה של 25 שנה ומעלה, אם סכום דמי החכירה נקבע מראש.
בצדם של כללי ניכוי דמי חכירה, בסעיף 21(א) לפקודה נקבע כי לעניין ניכוי הפחת יראו חכירת מקרקעין למשך תקופה של מעל 49 שנים כבעלות במקרקעין.
● כללי ניכוי דמי חכירה אינם בבחינת דין ממצה. לצדם יש לבחון אם ההוצאה היא הוצאה פירותית שוטפת, על פי המבחנים המקובלים שבסעיף 17 לפקודה.
● הוצאות דמי חכירה שחלות עליהן הוראות כללי ניכוי דמי החכירה יותרו בניכוי מכוחן.
● הוצאות דמי חכירה שאינן נכנסות בגדר הכללים ייבחנו כלכלית-מהותית על פי המבחנים של סעיף 17 לפקודה הקובע עקרונות בסיסיים בשיטת המס, שלפיהם הוצאה אשר יצאה לשם ייצור הכנסה תותר בניכוי. הבחינה הכלכלית-מהותית תעסוק בזהות הנושא, בסיכויים ובסיכונים של ההחזקה במקרקעין, לאור סוג החכירה, אורך החכירה, דרך תשלום החכירה, אופן קביעת דמי החכירה, וכן הבעלות הפורמלית במקרקעין.

פסיקה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית