אישור
דף הבית > חשבפדיה > דמי לידה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דמי לידה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

ביטוח לאומי
סעיף50(ב)(1) לחוק הביטוח הלאומי דן בפרק ביטוח אימהות.
דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שבו אין היא עובדת בשל ההיריון והלידה. החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה על פי התנאים בחוק הביטוח הלאומי.
תנאי הזכאות
לעובדת שכירה - דמי לידה מרביים - עבור 14 שבועות (98 ימי זכאות) - ישולמו ליולדת שהפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון שהסתיים בלידה, וששולמו בעדה דמי ביטוח לפני היום הקובע על פי הפירוט הזה:
10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני היום הקובע.
מחצית מדמי הלידה ישולמו אם שולמו בעדה דמי ביטוח בעבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע.
החל ב-1 בינואר 2017 הוארכה חופשת הלידה בתשלום, בשבוע נוסף.
מי שילדה בתאריך 1.1.2017 ואילך תהיה זכאית לדמי לידה בעבור 15 שבועות (במקום 14 שבועות).
מי שזכאית לתקופה חלקית - תהיה זכאית לדמי לידה בעבור שמונה שבועות (במקום שבעה שבועות).
ביום 21.11.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק הביטוח הלאומי שעניינו חישוב דמי לידה ליולדת שכירה.
● התיקון בסעיפים 54 ו-55 לחוק קובע כי בעת חישוב גמלת אימהות לעובדת שכירה ייבחנו הכנסותיה בשלושת החודשים שקדמו ליום הקובע וכן בששת החודשים שקדמו ליום הקובע, וזכאותה תיקבע בהתאם להכנסתה היומית הממוצעת הגבוהה מבין שתי התקופות.
● תוקף תחילת התיקון ביום 1.3.2017 - והוא יחול על לידות שאירעו ממועד זה ואילך לגבי התביעות הבאות:
● דמי לידה לאם ולאב, תגמול מיוחד לבן זוג של יולדת נכה וכן לידה בהליך פונדקאות.
● לגבי שאר גמלאות מחליפות שכר: גמלה לשמירת היריון, דמי אומנה, דמי אימוץ וכן תגמול מיוחד ליולדת שנפטרה, יחולו הוראות החוק על מי שהיום הקובע לגביו הוא 1.3.2017 ואילך.

לעובדת עצמאית יובאו בחשבון תקופות העבודה שבעבורן שילמה דמי ביטוח.
ביום 21.3.2016 התקבל תיקון לחוק הביטוח הלאומי שמיטיב עם יולדת עצמאית שהכנסותיה טרם הלידה פחתו. התיקון לחוק מאפשר לבחור כבסיס לגמלה את ההכנסה הגבוהה מבין השתיים: ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה בשנה השוטפת שבה חל היום הקובע או בשנה שקדמה לה (רבע השנה השוטף, או רבע השנה של שנה שקדמה לו).
התיקון יחול לגבי יולדת שהיום הקובע שלה (היום שבו הפסיקה המבוטחת את עבודתה בהיותה בהיריון שנסתיים בלידה בשבוע 22 או יותר) חל ביום 27.4.2016 ואילך.
ראה מאמר נרחב בנושא בקטגוריית מאמרים בדף זה.
אישה שעבדה גם כשכירה וגם כעצמאית, יחושבו חודשי הביטוח בנפרד לעבודתה כשכירה ולעבודתה כעצמאית.
היא תוכל להיות זכאית לדמי לידה מלאים או חלקיים גם על פי עבודתה כשכירה וגם על פי עבודתה כעצמאית, רק אם צברה בכל סוג של עבודה את תקופת הכיסוי כמפורט בתנאי הזכאות, והכול על פי התנאים בחוק.
דמי לידה - דמי לידה לאב
אב זכאי להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה לצורך טיפול בילד, ולקבל תשלום בעד החופשה. סך כל תקופת החופשה המגיעה לשניהם לא תעלה על תקופת החופשה שהייתה מגיעה לאם, לולא התחלפה עם בן הזוג.
האב יהיה זכאי להחליף את בת זוגו אם הוא ובת זוגו עבדו וצברו תקופת ביטוח המזכה בדמי לידה לתקופה של 14 שבועות, ובת הזוג מסכימה שהאב יחליף אותה.
ביום 21.3.2017 התקבל בכנסת תיקון לחוק הביטוח הלאומי שמיטיב עם מקבלי גמלאות לידה והורות, ובמיוחד עם אבות שיוצאים לחופשת לידה.
החל ב-1 בינואר 2017 הוארכה חופשת הלידה בתשלום, בשבוע נוסף.
מי שילדה בתאריך 1.1.2017 ואילך תהיה זכאית לדמי לידה בעבור 15 שבועות (במקום 14 שבועות).
מי שזכאית לתקופה חלקית - תהיה זכאית לדמי לידה בעבור שמונה שבועות (במקום שבעה שבועות).
● להארכת החופשה בתשלום זכאים גם הורה מאמץ, הורה במשפחת אומנה והורה מיועד (פונדקאות) שמועד קבלת הילד היה בתאריך 1.1.2017 ואילך.
● חופשת הלידה המינימלית של אב היא שבעה ימים רצופים לפחות במקום 21 ימים שהיו עד כה. בתוקף ללידות מיום 20.4.2017.
● אב יכול לצאת לחופשת לידה לתקופה של שבעה ימים עם בת זוגו, על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג, בתנאים שנקבעו בחוק. בתוקף ללידות מיום 2.4.2017.

 

חוזרים
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית