אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1113 - 21/03/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

kolmas

 
מאמרי מומחים
 
התרת פריסת מס שבח לחברה - הפרשנות התכליתית או הדווקנית

ועת ערר קבעה בפסיקה בעניין טוונטי האנדרד נגד מסמ"ק חיפה, שחברה יכולה לפרוס אחורנית הכנסה משבח, וליהנות מהירידה בשיעורי המס באותן שנים. מה עושה מס הכנסה במקרים מעין אלו? מערער לעליון. למרות לשון הסעיף שמפנה לשיעור מס דווקני (של 23% ומעלה), אישר בית המשפט את עמדת הנישום וקבע שהלה יכול ליהנות משיעור מס מוטב של 15%, כך נקבע בע"מ גרינפלד ואחרים נגד פקיד שומה. דהיינו הפרשנות התכליתית קובעת (ולא בפעם הראשונה) ולא הפרשנות הדווקנית. טוב תעשה רשות המסים אם תמשוך את ערעורה לבית המשפט העליון בעניין פריסת מס שבח.

למאמר מאת רו"ח שלמה הררי - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הנדון: שימוש לרעה באישורי פטור מניכוי מס במקור - יישום חדש למניעת "גניבת זהויות"

ישנם מקרים של "גניבת זהות" מנישומים, שלהם יש אישור לפטור מניכוי מס במקור. "גניבת הזהות" מתבטאת בהפצת חשבוניות פיקטיביות הנושאות את פרטי הנישום ושימוש באישור הפטור מניכוי המס במקור שהונפק עבורו, ללקוחות פוטנציאליים. במטרה לשפר את השירות לציבור ועל מנת לתת מענה הולם לנישומים ש"זהותם נגנבה" - פותח יישום חדש בשע"מ, המאפשר להציג במערכת ניכוי מס במקור את אישור ניכוי המס במקור רק לרשימת לקוחות שתיקבע על ידי הנישום.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הנדון: הגשת דוחות שנתיים בניכויים באופן מקוון

הוראה זו מתייחסת למערכת לשידור דוחות שנתיים בניכויים טופסי 126 ו-856 באופן מקוון מלא ומפרטת את השלבים הנדרשים לשידור והגשת הדוחות האמורים בהתאם לכללי המנהל. ציבור המעבידים, המנכים והמייצגים שאינם מקושרים למחשב שע"מ יכולים לשדר ולהגיש את הדוחות באינטרנט. ציבור המייצגים המקושרים למחשב שע"מ, יוכלו לשדר ולהגיש דוחות באינטרנט או במערכת המייצגים החדשה עבור מיוצגיהם, שעבורם קיים במרשם המייצגים ייפוי כוח תקף בניכויים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבל עררם של בני זוג אשר רכשו יחד דירת מגורים - האישה זכאית לשלם מס רכישה על מחצית הדירה השייכת לה בשיעור החל בעת רכישת דירת מגורים יחידה

בית המשפט המחוזי קיבל ברוב דעות ערר שהגישה אישה אשר רכשה דירת מגורים עם בעלה, שלו דירה אחרת בבעלותו מלפני הנישואים. האישה טענה כי זוהי דירתה היחידה וכי שיעור מס הרכישה על מחצית דירה זו צריך להיות בהתאם לשיעור החל בעת רכישת דירה יחידה. נקבע כי על פי הגישה העקרונית שנקבעה בהלכת שלמי ובמקרים המתאימים שבהם לא מתעורר כל חשד לתכנון מס וברור כי ההפרדה הרכושית אמתית, אין לראות בשימוש בדירת מגורים על ידי שני בני הזוג וילדיהם כשולל את ההפרדה הרכושית המעוגנת בהסכם הממון ומשכך האישה זכאית להטבת המס הקבועה בחוק.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
כללי העמותות (הגשה באופן מקוון), התשע"ט-2019

פורסמו ברשומות כללים והנחיות להגשת דיווח מקוון, ולרשם העמותות לרישום עמותות באופן מקוון.

לחוק העמותות - לחץ כאן
 
כללי החברות (הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור), התשע"ט-2019

פורסמו ברשומות כללים והנחיות לרישום חברה לתועלת הציבור באופן מקוון.

לחוק העמותות - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
משך הזמן שבו חייב עוסק להמציא מסמכים למנהל מע"מ עקב ביקורת מע"מ

יש לשים לב כי סעיפים 108 ו-109 מטילים מגבלת זמנים על מנהל מע"מ להשבת המסמכים שנמסרו/נתפסו, וזאת בתוך 3 חודשים או 6 חודשים בהתאמה, ככל שלא הוגשה קובלנה על עבירה לפי החוק.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח אהרון ברגר - לחץ כאן
 
תחולת סעיף 62א(א) לפקודה על הכנסה מחברה זרה המהווה 70% מהכנסה של חברה ישראלית

בהתייחס לנתוני השאלה ולנדרש הראשון בה, וכן לעמדת מס הכנסה כפי שקיבלה ביטוי בחוזר, הכנסה מחברה זרה היא בגדר "הכנסה חייבת" כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה. יש כמובן לבחון אם מקורן של ההכנסות בחברה הישראלית הוא בשירות שניתן על ידי היחיד או קרובו כהגדרתו בסעיף 76 לפקודה, לרבות עובדי החברה, במישרין או בעקיפין לחברה הזרה במשך תקופה של 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של ארבע שנים.

לתשובה מאת רו"ח אלי יזרעאלי - לחץ כאן
 
חישוב מס שבח ליניארי במכירת דירת מגורים בידי יורשים

סעיף 48א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע שיעור מס שבח חדש שחל על מכירת דירות מגורים שנרכשו לפני 1.1.2014 (להלן: "הפטור הלינארי") כדלהלן: לגבי השבח הריאלי שנצמח מיום רכישת הזכויות ועד ליום 1.1.2014 יחול מס בשיעור 0%; על השבח הריאלי שנצמח מיום 1.1.2014 ועד ליום מכירת הזכויות יחול מס בשיעור של 25%. החלוקה בין תקופות השבח, זו שחל עליה מס בשיעור 0% וזו החייבת במס בשיעור של 25%, נעשית בצורה ליניארית כיחס בין התקופות. כדי ליהנות מהפטור הליניארי על הדירה להיות בגדר "דירת מגורים מזכה" כהגדרתה בסעיף 49(א) לחוק.

לתשובה מאת עו"ד יוני כהן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
מיסוי "המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור, תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, ניכוי הוצאות, ניהול ספרים, קיזוז תשומות ועוד. חבויות המס מותנות, במקרים רבים באופי המלכ"ר, פעילויותיו, המנהלים והעובדים בו. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם מיסוי "המגזר השלישי" בהיבט מס הכנסה ומס ערך מוסף.
 
יום עיון מיוחד בנושא יום הבחירות, ובנושאים נוספים: שעות עבודה ומנוחה, חופשה, מחלה וחגים
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי עבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נסקור את הנושאים הבוערים, בגדר "מורה נבוכים" למעסיק, וזאת במטרה להעניק ידע וכלים לעוסקים בתחום.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חברות ארנק, משיכות בעלים ויתרות חובה של בעלי שליטה - טיפול בדוחות חברות ודוחות אישיים
ההוראות החדשות לחברות ארנק ויתרות חובה של בעלי שליטה חלות החל מדוחות שנת המס 2017 שזה עתה מוגשים על ידי המייצגים השונים. מטרת יום העיון לסייע ביישום החקיקה החדשה תוך סקירת הוראות החוק והחוזרים, טפסים חדשים שיש להגיש בהתאם לשינויי החקיקה, הן בהיבט מס הכנסה והן בהיבט ביטוח לאומי. הנכם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות מראש על מנת שנוכל להתייחס אליהן ביום העיון
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
סדנת אקסל טבלאי לאנשי כספים
הכרת השימוש ב-Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. דגש הקורס הוא על עבודה מול מסדי נתונים ומיועד בעיקר לכלכלנים ואנשי כספים, העובדים באופן שוטף עם התוכנה.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
 
 
חברות ארנק
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית